ĐÓNG GÓP BẰNG THỪA KẾ 

Nếu bạn xem việc hỗ trợ Tổ chức phi lợi nhuận UCM như đó là nguyện vọng cuối cùng trong di chúc của bạn,
bạn có thể chung tay cùng Chương trình giảng dạy được tiếp tục để hỗ trợ những thế hệ tương lai. 

Bạn có thể là một phần của dự án tuyệt vời này nếu bạn muốn. Sứ mệnh của UCM có thể được kế tục nhờ vào sự đóng góp từ bạn...

Đây là chi tiết sẽ được ghi vào di chúc của bạn: 

Tổ chức phi lợi nhuận UCM
51-53 phố St-Antoine
Sainte-Agathe-des-Monts, Qc
J8C 2C4 Canada
Điện thoại: 1-819-321-0072
Fax: 1-514-352-5272
Email: goodwill@ucm.ca
Quản trị viên tình nguyện: Luật sư Jean Morissette