• Banniere Continuum Licence Formation IRSS

BẰNG TRỊ LIỆU DSSI CONTINUUm

Điều kiện tiên quyết: Chứng nhận Văn bằng (C1, C2 & C3) theo 2 hướng - Không thi kiểm tra, hoặc 2 năm hoàn thành Khóa học Trị liệu DSSI có thi kiểm tra

MỤC ĐÍCH & MỤC TIÊU

Bằng trị liệu DSSI Continuum cho phép sinh viên đã hoàn thành khóa học trị liệu DSSI 1 hoặc 2 năm tiếp tục học tập và đào sâu nghiên cứu trong lĩnh vực trị liệu theo mức độ của họ thông qua các công cụ từ các khóa đào tạo DSSI. Chương trình này cũng cho phép những sinh viên không vượt qua kỳ thi cấp Bằng trị liệu DSSI trong lần đầu tiên, được tiếp tục đào tạo để được công nhận trở thành Nhà trị liệu DSSI sau khi làm lại bài kiểm tra.

Lưu ý: Những sinh viên đã được cấp Chứng nhận DSSI (C1, C2 & C3) và muốn theo học Khóa học Trị liệu DSSI cho việc  tự phát triển, không phải để trở thành một nhà trị liệu được công nhận, thì vẫn có thể đăng ký trực tiếp để tham gia Bằng Trị liệu DSSI Continuum (Lựa chọn 2).

Chương trình lấy Bằng trị liệu DSSI Continuum toàn phần  bao gồm:

 • Lưu Nhật ký Giấc mơ và gửi phân tích giải mã giấc mơ mỗi tuần qua Cổng thông tin DSSI, để giáo viên chỉnh sửa cho từng cá nhân
 • 17 Webinar hàng tuần bằng tiếng Anh (và 17 Webinar dành cho người muốn học bằng tiếng Pháp)
 • Truy cập vào Đánh giá trực tuyến của Webinar hàng tuần và Khóa đào tạo hội thảo trên web trong 4 giờ
 • Quyền truy cập trong cả năm vào các khóa đào tạo qua Webinar kéo dài 4 giờ cho các chứng nhận 1, 2 và 3
 • Trở thành trợ lý cho 1 đến 2 sinh viên C1-C2-C3 và xem lại các phân tích trong Nhật ký Giấc mơ của họ mỗi tuần qua Cổng thông tin điện tử DSSI
 • Nghiên cứu cá nhân chuyên sâu về ngôn ngữ biểu tượng, ​​tham gia chỉnh sửa từ cho Từ điển biểu tượng trong tương lai (2 từ mỗi tháng)
 • Nghiên cứu cá nhân và suy ngẫm chuyên sâu về các chủ đề khác nhau, phân tích về một cuộc sống cá nhân, gia đình của họ, lựa chọn quần áo, thức ăn, mối quan hệ giữa các cá nhân, v.v.
 • Học Angelica Yantra, một kỹ thuật xử lý năng lượng tiên tiến, tích hợp giữa hiểu biết về ngôn ngữ biểu tượng và sử dụng Niệm Thiên thần
 • Học Thở Thiên thần (Angelica Yana), một kỹ thuật thở kết hợp với thiền và đọc, giải mã những hình ảnh biểu tượng nhận được trong giấc mơ nhớ lại
 • Học thực hành chữa bệnh bằng năng lượng, trong đó học viên thực hành chữa bệnh bằng năng lượng với người thân (2 lần mỗi tháng)
 • Học thực hành về giao tiếp trị liệu, ghi lại các hướng dẫn thiền trong năm để được giáo viên nhận xét và chỉnh sửa (2 lần mỗi tháng)
 • Giai đoạn kiểm tra chuyên sâu để đánh giá sự tiến bộ, hiểu biết và kỹ năng của mỗi học viên (Chọn lựa 1)

CHỌN LỰA KHI ĐĂNG KÝ

CHỌN LỰA 1: THAM GIA HỘI THẢO & CÁC BÀI THI

Chọn lựa với các hội thảo & bài thi bao gồm tất cả các công việc của chương trình (ngoại trừ luận án, vì luận án sẽ được nộp trong năm 2 của Khóa học Trị liệu DSSI), được cung cấp cho các sinh viên đã hoàn thành 2 năm Khóa học trị liệu  DSSI . Sinh viên được phép làm lại bài thi để được công nhận trở thành một Nhà trị liệu DSSI.

Lưu ý quan trọng: Sinh viên muốn làm lại bài thi cấp bằng trị liệu DSSI phải chọn Lựa chọn 1 này khi đăng ký.

CHỌN LỰA 2: THAM GIA HỘI THẢO NHƯNG KHÔNG LÀM BÀI THI

Chọn lựa 2 với các hội thảo nhưng có bài thi bao gồm tất cả các công việc của chương trình, ngoại trừ việc làm luận án, làm trợ lý chỉnh sửa và tham gia chỉnh sửa từ cho từ điển biểu tượng trong tương lai. Lựa chọn này cho phép sinh viên tham dự hội thảo và nhận bài giảng, tham gia hội thảo, thực hành trị liệu & soạn thảo các bài hướng dẫn thiền định, trong khi tiếp tục đào sâu kiến ​​thức & phát triển theo mức độ của riêng họ.

Lưu ý quan trọng: Đây là Lựa chọn dành cho Bằng trị liệu DSSI Continuum duy nhất mà sinh viên tốt nghiệp với Chứng nhận (C1, C2 & C3) có thể đăng ký trực tiếp. Lựa chọn này cũng có thể phù hợp cho những sinh viên đã hoàn thành Khóa học lấy Bằng trị liệu DSSI 1 năm.