• Banniere Continuum Certificat Formation IRSS

CHỨNG NHẬN DSSI CONTINUUM

Điều kiện tiên quyết: Chứng chỉ 1, 2 & 3

 

MỤC TIÊU:

DSSI Continuum cho phép sinh viên đã hoàn thành Chứng nhận 1, 2 & 3 để hoàn thiện việc thực tập và tiếp tục chương trình phát triển chá nhân trước khi chuyển sang Khóa học 2 năm Nhà Trị Liệu DSSI có Chứng chỉ hoặc những người muốn tiếp tục phát triển bản thân thông qua các công cụ đào tạo của chương trình DSSI. Chương trình này cũng có thể được dùng để bù đắp cho một số khóa học, chẳng hạn như để hoàn thành Chứng chỉ của một năm nhằm có được quyền tham gia chính thức và chương trình Nhà Trị Liệu DSSI có Chứng chỉ.

Chứng nhận DSSI Continuum bao gồm:

  • 33 tuần nộp bài Nhật ký Giấc mơ được sửa bởi một giáo viên mỗi tuần
  • 17 tuần Webinar bằng Tiếng Anh
  • 15 tuần nộp bài Nghiên Cứu Cá Nhân do một giáo viên kèm cặp xuyên suốt 1 năm chỉnh sửa và hướng dẫn
  • Truy cập vào tất cả các buổi Đào tạo Trực tuyến dài 4 giờ cho Chứng nhận 1, 2 & 3 trong suốt một năm
  • Truy cập vào phần Đánh giá Trực tuyến về Webinar và phần 4 giờ Đào tạo
  • Mới: Một giờ gặp trực tuyến tại Angelica Clicic suốt năm 
* Tùy chọn: Học viên Continuum cũng có thể tham dự 1 hội thảo dài bốn ngày cho Chứng nhận 1, 2 hoặc 3